HTML šolca
HTML ukazi

HTML uvod HTML ukazi Dogodki Razlaga barve

+ Lastnosti dokumenta

Naslov
HTML šolca
Del
HTML ukazi
Datum vsebine
16. 08. 2011
Original
-
Jezik
slovenščina
Različica
1.2

Spodaj so razloženi vsi ukazi HTML-ja 4.0.

Pritisnite Ctrl + F, če želite hitro poiskati ukaz ali parameter.

Opombe:

Kar je zapisano v oklepaju (razen glej ... in v ...) je lastnost, ki jo lahko vstavimo med "".

"(v ...)" pomeni, da lahko ukaz zapišemo samo v podane ukaze.

"n" pomeni kakršnokoli številko.

"#hhhhhh" pomeni RGB številko barve v šestnajstiškem številskem sistemu (kliknite na povezavo "Razlaga barve")

V srednjem stolpcu tabele je zapisana podpora ukazov in parametrov. Kjer je črka "e", pomeni, da ukaz ali parameter deluje samo v Microsoft Internet Explorer brskalniku. Kadar je črka "n", pomeni, da ukaz ali parameter deluje samo v Netscape brskalniku. Kjer ni nobene črke, pomeni, da ukaz ali parameter deluje v obeh brskalnikih.

Tile parametri sodijo skoraj k vsakemu ukazu, zato so napisani posebej:

class="" ime razreda
id="" identifikacijsko ime
lang="" jezik
language="" e različica skripta (JavaScript, JavaScript 1.1, JavaScript 1.2, VBScript)
style="" slogi
title="" e namig

Vsaka stran naj bi imela čisto na začetku vrstico opisa vrste strani:

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<!-- --> komentar; neviden
<html></html> celotna vsebina HTML strani
<head></head> glava HTML strani /nevidno polje
<isindex> polje, prek katerega iščemo podatke - iskalnik
prompt="" privzeto besedilo
<link> vstavimo različne podatke - sloge, ikone ...
href="" e URL naslov datoteke
media="" e izhodna naprava (print, screen, all)
rel="" zveza med osnovnim dokumentom in povezavo
src="" n izvor datoteke
type="" vrsta vsebine - MIME
<meta> prepoznavanje spletnih strani
content="" vrednost (n, text/html; charset=, text/css; charset=)
http-equiv="" ime (content-type, refresh)
name="" lastnost (author, description, keywords ...)
url="" e URL naslov povezave po določenem časovnem presledku
<title></title> naslov, ime strani
<body></body> telo, jedro HTML strani /vidno polje
alink="" barva aktivne povezave (#hhhhhh)
background="" lokacija slike za ozadje
bgcolor="" barva ozadja (#hhhhhh)
bgproperties="" e pričvrstitev slike za ozadje (fixed)
bottommargin="" e odmik vsebine spletne strani od spodnjega roba (n)
leftmargin="" e odmik vsebine spletne strani od levega roba (n)
link="" barva povezave (#hhhhhh)
rightmargin="" e odmik vsebine spletne strani od desnega roba (n)
scroll="" e prikaz drsnikov (no, yes)
text="" barva besedila (#hhhhhh)
topmargin="" e odmik vsebine spletne strani od zgornjega roba (n)
vlink="" barva že obiskane povezave (#hhhhhh)
<a></a> povezava
accesskey="" e dostopna tipka - Alt + tipka
datafld="" e poveže polje v podatkovni zbirki z označenim besedilom (glej datasrc="")
datasrc="" e izvor podatkov prek označenega elementa (#)
href="" URL naslov povezave
methods="" e dodatne značilnosti povezave
name="" e ime
rel="" e zveza med osnovnim dokumentom in povezavo
rev="" e zveza med povezavo in osnovnim dokumetom
tabindex="" e vrstni red elementov, po katerih se premikamo s tipko Tab (n)
target="" način odpiranja povezave (_top, _parent, _blank, _self)
<acronym></acronym> e označevanje kratic
<address></address> naslov avtorja; poševna pisava
<applet></applet> programski vložki
align="" poravnava (absbottom, absmiddle, baseline, bottom, left, middle, right, texttop, top)
alt="" nadomestno besedilo
archive="" n pot do zunanje datoteke .zip
code="" shrani ime programskega vložka (.class)
codebase="" privzeti URL naslov
datafld="" e poveže polje v podatkovni zbirki z označenim besedilom (glej datasrc="")
datasrc="" e izvor podatkov prek označenega elementa (#)
height="" višina (n)
hspace="" razmik levo in desno (n)
mayscript n dovolimo dostop do skriptnih programov
name="" ime
src="" e lokacija datoteke
vspace="" razmik zgoraj in spodaj (n)
width="" širina (n)
<area> sliko razdeli na več delov
alt="" e nadomestno besedilo
coords="" koordinate posameznih področij (n,n,n,n)
href="" URL naslov povezave
name="" n ime
nohref področje brez povezav
shape="" oblika povezave (circle, rect, poly, default)
tabindex="" e vrstni red elementov, po katerih se premikamo s tipko Tab (n)
target="" način odpiranja povezave (_top, _parent, _blank, _self)
<b></b> krepka pisava
<base> privzeti absolutni naslov za spletno stran
href="" e URL naslov povezave
target="" e način odpiranja povezave (_top, _parent, _blank, _self)
<basefont> privzeta oblika pisave
color="" e barva pisave (#hhhhhh)
face="" e vrsta pisave npr.: (arial)
size="" velikost pisave (n)
<bgsound> e predvajanje zvočnih datotek v ozadju
balance="" e ravnovesje glasnosti med levim in desnim zvočnikom (-10000 ... 0 ... 10000)
loop="" e število ponovitev (n)
src="" e lokacija datoteke
volume="" e jakost zvoka (-10000 ... 0)
<big></big> povečanje velikosti pisave - lahko večkrat vpisano
<blink> n utripanje besedila
<blockquote></blockquote> zamik besedila v desno
<br> prelom vrstice (enter)
clear="" prostor ob sliki (all, left, right, n en, n pixels)
<button></button> e gumb
accesskey="" e dostopna tipka - Alt + tipka
datafld="" e poveže polje v podatkovni zbirki z označenim besedilom (glej datasrc="")
dataformatas="" e oblika zapisa podatkovne zbirke (html, text)
datasrc="" e izvor podatkov prek označenega elementa (#)
disabled e preprečitev delovanja gumba
type="" e vrsta gumba (button, reset, submit)
<caption></caption> naslov tabele (v <tabela>)
align="" poravnava (bottom, center, left, right, top)
valign="" e navpična poravnava (bottom, top)
<center></center> sredinska poravnava
<cite></cite> navedki, citati - poševna pisava
<code></code> matematične enačbe in ukazi programskih jezikov - črke enake širine
<col></col> e označevanje enega ali več stolpcev tabele
align="" e poravnava (center, left, right)
span="" e število stolpcev, ki sestavljajo enotno skupino (n)
valign="" e navpična poravnava (n)
width="" e privzeta širina označenega stolpca (n)
<colgroup> e skupina stolpcev v tabeli
align="" e poravnava (center, left, right)
span="" e število stolpcev, ki sestavljajo enotno skupino (n)
valign="" e navpična poravnava (n)
width="" e privzeta širina označenega stolpca (n)
<dd> definicija seznama - pomaknjen levo ali desno (glej <dt>)
<del></del> e prečrtano besedilo
<dfn></dfn> e dodaten opis informacij
<dir></dir> neoštevilčen seznam, podoben imeniku
<div></div> plast besedila
align="" poravnava (center, left, right)
datafld="" e poveže polje v podatkovni zbirki z označenim besedilom (glej datasrc="")
dataformatas="" e oblika zapisa podatkovne zbirke (html, text)
datasrc="" e izvor podatkov prek označenega elementa (#)
<dl></dl> element definicijskega seznama
compact="" e podatki v strnjeni obliki
<dt> ime/naslov definicije
<em></em> poudarjeno besedilo - ležeča pisava
<embed> predmet
align="" poravnava (absbottom, absmiddle, baseline, bottom, left, middle, right, texttop, top)
alt="" e nadomestno besedilo
border="" n velikost roba (n)
code="" e shrani ime programskega vložka (.class)
codebase="" e privzeti URL naslov
frameborder="" n brez robov predmeta (no)
height="" višina predmeta (n)
hidden="" n skrije ali prikaže predmet (false, true)
hspace="" razmik levo in desno (n)
name="" ime
palette="" n paleta brav (foreground, background)
pluginspage="" n lokacija navodil za nameščanje vgradnih modulov
pluginurl="" n lokacija JAR datoteke
src="" lokacija predmeta
type="" n vrsta vsebine - MIME
units="" merska enota (pixel, en)
vspace="" razmik zgoraj in spodaj (n)
width="" širina predmeta (n)
<fieldset></fieldset> e robovi okrog označenega besedila
align="" e poravnava (center, left, right)
<font></font> oblikovanje pisave
color="" barva pisave (#hhhhhh)
face="" vrsta pisave npr.: (arial)
point-size="" n absolutna velikost pisave v pikah (n)
size="" velikost pisave - standard = 3 (n)
weight="" n debelina pisave (100 ... 900)
<form></form> definicije obrazcev
action="" lokacija skripta, ki podatke obdela
enctype="" vrsta vsebine - MIME
method="" shranjevanje podatkov (get, post)
name="" ime
target="" e način odpiranja povezave (_top, _parent, _blank, _self)
<frame></frame> okvir (v <frameset>)
bordercolor="" barva okvirja (#hhhhhh)
datafld="" e poveže polje v podatkovni zbirki z označenim besedilom (glej datasrc="")
datasrc="" e izvor podatkov prek označenega elementa (#)
frameborder="" robovi (no, yes, 0, 1)
height="" e višina okvirja (n)
marginheight="" odmik vsebine spletne strani od zgornjega in spodnjega roba (n)
marginwidth="" odmik vsebine spletne strani od levega in desnega roba (n)
name="" ime okvirja
noresize prepreči spreminjanje velikosti okvirja
scrolling="" prikaz drsnikov v okvirju (auto, no, yes)
src="" lokacija HTML datoteke
width="" e širina okvirja (n)
<frameset></frameset> določimo skupino okvirjev
border="" velikost robov (n)
bordercolor="" barva okvirjev (#hhhhhh)
cols="" okvirji v navpičnem pasu (n,*; %,*)
frameborder="" okvirji v 3D obliki (no, yes, 0, 1)
framespacing="" e razmik med okvirjema (n)
rows="" okvirji v vodoravnem pasu (n,*; %,*)
title="" namig
<h#></h#> #=1-6 naslovi, po velikosti od 1-6
align="" poravnava (center, left, right)
<hr> vodoravna črta
align="" poravnava (center, left, right)
color="" e barva črte (#hhhhhh)
noshade brez senčenja črte
size="" debelina črte (n)
src="" URL naslov datoteke za povezavo nanjo
width="" dolžina črte (n, %)
<i></i> ležeča pisava
<iframe></iframe> e samostojni okvir
align="" e poravnava (absbottom, absmiddle, baseline, bottom, left, middle, right, texttop, top)
border="" e velikost robov (n)
bordercolor="" e barva okvirjev (#hhhhhh)
datafld="" e poveže polje v podatkovni zbirki z označenim besedilom (glej datasrc="")
datasrc="" e izvor podatkov prek označenega elementa (#)
frameborder="" e okvirji v 3D obliki (no, yes, 0, 1)
framespacing="" e razmik med okvirjem (n)
height="" e višina okvirja (n)
hspace="" e razmik levo in desno (n)
marginheight="" e odmik vsebine spletne strani od zgornjega in spodnjega roba (n)
marginwidth="" e odmik vsebine spletne strani od levega in desnega roba (n)
name="" e ime okvirja
noresize e prepreči spreminjanje velikosti okvirja
scrolling="" e prikaz drsnikov v okvirju (auto, no, yes)
src="" e lokacija HTML datoteke
vspace="" e razmik zgoraj in spodaj (n)
width="" e širina okvirja (n)
<ilayer></ilayer> n plast besedila
background="" n lokacija slike za ozadje
bgcolor="" n barva ozadja (#hhhhhh)
clip="" n koordinate vidnega polja (n,n,n,n)
height="" n višina plasti (n)
left="" n odmik od levega roba (n)
pagex="" n absolutni vodoravni odmik od robov (n)
pagey="" n absolutni navpični odmik od robov (n)
src="" n lokacija HTML datoteke
top="" n odmik od zgornjega roba (n)
visibility="" n vidnost plasti (show, hidden, inherit)
width="" n višina plasti (n)
z-index="" n lega plasti glede na druge plasti (n)
<img> slika
align="" poravnava (absbottom, absmiddle, baseline, bottom, left, middle, right, texttop, top)
alt="" nadomestno besedilo
border="" debelina roba (n)
datafld="" e poveže polje v podatkovni zbirki z označenim besedilom (glej datasrc="")
datasrc="" e izvor podatkov prek označenega elementa (#)
dynsrc="" e lokacija dinamične slike
height="" višina slike (n)
hspace="" razmik levo in desno (n)
ismap uporaba koordinatnih slik na strežniku
loop="" e število ponovitev animiranja (n)
lowsrc="" lokacija slike, ki se prikaže pred prenesitvijo prave slike
name="" ime
src="" lokacija slike
supress="" n prikaz ikone slike (false, true)
usemap="" ime koordinate slike (glej <map>)
vspace="" razmik zgoraj in spodaj (n)
width="" višina slike (n)
<input> definicija polja v obrazcu
accesskey="" e dostopna tipka - Alt + tipka
align="" e poravnava (center, left, right)
alt="" e nadomesto besedilo
maxlength="" e največje število znakov (n)
name="" ime obrazca
readonly e preprečitev spreminjanje vrednosti v poljih obrazcev
size="" e dolžina polja (n)
src="" e lokacija slike
tabindex="" e vrstni red elementov, po katerih se premikamo s tipko Tab (n)
type="" vrsta elementa obrazca oz. polje (button, checkbox, file, hidden, image, password, radio, reset, submit, text)
value="" privzete vrednosti elementov
<ins></ins> e naknadno vstavljeno besedilo - podčrtano besedilo
<kbd></kbd> poudarjeno besedilo - črke enake širine
<keygen> n javni ključ za zaščito dokumenta
challenge="" n niz za preverjanje podatkov (ia5string)
name="" n ime javnega ključa
<label></label> e povezan napis s poljubnim elementom
accesskey="" e dostopna tipka - Alt + tipka
datafld="" e poveže polje v podatkovni zbirki z označenim besedilom (glej datasrc="")
dataformatas="" e oblika zapisa podatkovne zbirke (html, text)
datasrc="" e izvor podatkov prek označenega elementa (#)
for="" e identifikacija elementa
<layer></layer> n plast besedila
background="" n lokacija slike za ozadje
bgcolor="" n barva ozadja (#hhhhhh)
clip="" n koordinate vidnega polja (n,n,n,n)
height="" n višina plasti (n)
left="" n odmik od levega roba (n)
pagex="" n absolutni vodoravni odmik od robov (n)
pagey="" n absolutni navpični odmik od robov (n)
src="" n lokacija HTML datoteke
top="" n odmik od zgornjega roba (n)
visibility="" n vidnost plasti (show, hidden, inherit)
width="" n višina plasti (n)
z-index="" n lega plasti glede na druge plasti (n)
<legend></legend> e ločitev od robov označenega besedila (glej <fieldset>)
align="" e poravnava (bottom, center, left, right, top)
valign="" e navpična poravnava (bottom, top)
<li> element seznama (v <dir>, <dl>, <menu>, <ol>, <ul>)
type="" simbol pred vsakim elementom (disc, circle, square, A, a, I, i, 1)
value="" e privzeta vrednost elementa
<map><map> koordinate slike (glej <area>)
name="" ime koordinatne mape (glej <img usemap="">)
<marquee></marquee> e premikanje besedila po traku
behavior="" e način premikanja besedila (alternate, scroll, slide)
bgcolor="" e barva traku (#hhhhhh)
datafld="" e poveže polje v podatkovni zbirki z označenim besedilom (glej datasrc="")
dataformatas="" e oblika zapisa podatkovne zbirke (html, text)
datasrc="" e izvor podatkov prek označenega elementa (#)
direction="" e smer premikanja besedila (down, left, right, up)
height="" e višina traku (n, %)
hspace="" e razmik levo in desno (n)
loop="" e število premikov po traku (n, infinite)
scrollamount="" e poljuben premik besedila za število točk (n)
scrolldelay="" e hitrost premikanja besedila v desetinkah sekunde (n)
truespeed="" e časovni presledek, po katerem se napis premakne v desetinkah sekunde (n)
vspace="" e razmik zgoraj in spodaj (n)
width="" e širina traku (n, %)
<menu></menu> predstavitev elementov seznama v krajšem seznamu (glej <li>)
<multicol></multicol> n razdelitev strani na več stolpcev
cols="" n število stolpcev (n)
gutter="" n razmik med stolpci (n)
width="" n širina vseh stolpcev (n)
<nobr></nobr> preprečitev samodejnega preskoka v novo vrstico
<noembed></noembed> n besedilo, ki se pokaže, če ne deluje prikaz vstavljenih predmetov (glej <embed>)
<noframes></noframes> besedilo, ki se pokaže, če ne deluje prikaz okvirjev (glej <frameset>)
<nolayer></nolayer> n besedilo, ki se pokaže, če ne deluje prikaz plasti (glej <layer> in <ilayer>)
<noscript></noscript> besedilo, ki se pokaže, če ne delujejo skripti jeziki (glej <script>)
<object></object> predmet
accesskey="" e dostopna tipka - Alt + tipka
align="" poravnava (absbottom, absmiddle, baseline, bottom, left, middle, right, texttop, top)
code="" e shrani ime programskega vložka (.class)
codebase="" privzeti URL naslov
codetype="" e vrsta podatka
data="" URL naslov podatkov
datafld="" e poveže polje v podatkovni zbirki z označenim besedilom (glej datasrc="")
datasrc="" e izvor podatkov prek označenega elementa (#)
height="" višina predmeta (n)
tabindex="" e vrstni red elementov, po katerih se premikamo s tipko Tab (n)
type="" vrsta vsebine - MIME
width="" širina predmeta (n)
<ol></ol> oštevilčen seznam
start="" začetno število oštevilčenja (n)
type="" simbol pred elementom (1, a, A, i, I)
<option> izbira v seznamu elementov
selected privzeta izbira v seznamu
value="" privzeta vrednost
<p></p> besedilo v odstavku
align="" poravnava (center, left, right)
<param> vrednost predmetov (v <applet>, <embed>, <object>)
datafld="" e poveže polje v podatkovni zbirki z označenim besedilom (glej datasrc="")
dataformatas="" e oblika zapisa podatkovne zbirke (html, text)
datasrc="" e izvor podatkov prek označenega elementa (#)
value="" vrednost parametra
<plaintext> prepove oblikovanje pisave
<pre></pre> prepove oblikovanje pisave
cols="" n največje število znakov v eni vrstici (n)
wrap="" n dopuščen samodejni prelom vrstice
<q></q> e krajši navedki
<s></s> prečrtano besedilo
<samp></samp> e primer - črke enake širine
<script></script> skriptni jezik
event="" e dogodek, ob katerem se sproži skript
for="" e element, kateremu je namenjen skript
language="" različica skripta (JavaScript, JavaScript 1.1, JavaScript 1.2, VBScript)
src="" lokacija zunanje datoteke s skriptnim jezikom
type="" e vrsta vsebine - MIME
<select></select> seznam elementov (v <form>, <option>)
datafld="" e poveže polje v podatkovni zbirki z označenim besedilom (glej datasrc="")
datasrc="" e izvor podatkov prek označenega elementa (#)
disabled e preprečitev označevanja izbir
multiple dopustitev izbiranju več elementov v seznamu
name="" ime
size="" število elementov v seznamu (n)
tabindex="" e vrstni red elementov, po katerih se premikamo s tipko Tab (n)
<small></small> pomanjšanje pisave - lahko večkrat vpisano
<spacer> n presledek
align="" n poravnava (absbottom, absmiddle, baseline, bottom, left, middle, right, texttop, top)
height="" n višina bloka besedila (n)
size="" n razmik (n)
type="" n vrsta presledka (block, horizontal, vertical)
width="" n širina presledka (n)
<span></span> poljubni oblikovni slogi
datafld="" e poveže polje v podatkovni zbirki z označenim besedilom (glej datasrc="")
dataformatas="" e oblika zapisa podatkovne zbirke (html, text)
datasrc="" e izvor podatkov prek označenega elementa (#)
rel="" n zveza med osnovnim dokumentom in povezavo
rev="" n zveza med povezavo in osnovnim dokumetom
<strike></strike> prečrtano besedilo
<strong></strong> poudarjeno besedilo - krepka pisava
<style></style> slogi pisave - lahko tudi v <head>
disabled e prepoved skoka na blok s pritiskom na tipko Tab
media="" e izhodna naprava (print, screen, all)
type="" vrsta sloga (text/css, text/javascript)
<sub></sub> podpisano
<sup></sup> nadpisano
<table></table> tabela
align="" poravnava (center, left, right)
background="" e lokacija slike za ozadje
bgcolor="" barva ozadja (#hhhhhh)
border="" velikost robov (n)
bordercolor="" e osnovna barva robov (#hhhhhh)
bordercolodark="" e temnejša barva robov (#hhhhhh)
bordercolorlight="" e svetlejša barva robov (#hhhhhh)
cellpadding="" odmik od robov (n)
cellspacing="" razmik med celicami (n)
cols="" število stolpcev v tabeli (n)
datapagesize="" e največje število podatkovnih zbirk (n)
datasrc="" e izvor podatkov prek označenega elementa (#)
frame="" e sprememba vidnosti zunanjih robov tabele (above, below, border, box, hsides, lhs, rhs, void, vsides)
height="" višina tabele (n, %)
hspace="" n razmik levo in desno (n)
rules="" e vidnost črt znotraj tabele (all, cols, groups, none, rows)
vspace="" n razmik zgoraj in spodaj (n)
width="" širina tabele (n, %)
<tbody> e razdeli tabelo na več samostojnih blokov za oblikovanje
align="" e poravnava (center, left, right)
bgcolor="" e barva ozadja (#hhhhhh)
valign="" e navpična poravnava (baseline, bottom, center, top)
<td></td> celica v tabeli
align="" poravnava (center, left, right)
background="" e lokacija slike za ozadje
bgcolor="" barva ozadja (#hhhhhh)
bordercolor="" e osnovna barva robov (#hhhhhh)
bordercolodark="" e temnejša barva robov (#hhhhhh)
bordercolorlight="" e svetlejša barva robov (#hhhhhh)
colspan="" združevanje celic v navpični smeri (n)
height="" višina celice (n, %)
nowrap prepoved samodejnega preloma vrstice
rowspan="" združevanje celic v vodoravni smeri (n)
valign="" navpična poravnava (baseline, bottom, center, top)
width="" širina celice (n, %)
<textarea></textarea> polje za vnos besedila
accesskey="" e dostopna tipka - Alt + tipka
align="" e poravnava (absbottom, absmiddle, baseline, bottom, left, middle, right, texttop, top)
cols="" največje število znakov v eni vrstici (n)
datafld="" e poveže polje v podatkovni zbirki z označenim besedilom (glej datasrc="")
datasrc="" e izvor podatkov prek označenega elementa (#)
disabled e prepoved spreminjanja polja
name="" ime
readonly e prepoved spreminjanja polja
rows="" število vrstic (n)
tabindex="" e vrstni red elementov, po katerih se premikamo s tipko Tab (n)
wrap="" dopustimo samodejni prelom vrstice (off, physical, virtual)
<tfoot> e izpis besedila v nogi tabele
align="" e poravnava (center, left, right)
bgcolor="" e barva ozadja (#hhhhhh)
valign="" e navpična poravnava (baseline, bottom, center, top)
<th></th> stolpec v tabeli
align="" poravnava (center, left, right)
background="" e lokacija slike za ozadje
bgcolor="" barva ozadja (#hhhhhh)
bordercolor="" e osnovna barva robov (#hhhhhh)
bordercolodark="" e temnejša barva robov (#hhhhhh)
bordercolorlight="" e svetlejša barva robov (#hhhhhh)
colspan="" združevanje stolpcev v navpični smeri (n)
height="" višina stolpca (n, %)
nowrap prepoved samodejnega preloma vrstice
rowspan="" e združevanje stolpcev v vodoravni smeri (n)
valign="" navpična poravnava (baseline, bottom, center, top)
width="" širina stolpca (n, %)
<thead> e glava tabele (v <table>)
align="" e poravnava (center, left, right)
bgcolor="" e barva ozadja (#hhhhhh)
valign="" e navpična poravnava (baseline, bottom, center, top)
<tr></tr> vrstica v tabeli
align="" poravnava (center, left, right)
bgcolor="" barva ozadja (#hhhhhh)
bordercolor="" e osnovna barva robov (#hhhhhh)
bordercolodark="" e temnejša barva robov (#hhhhhh)
bordercolorlight="" e svetlejša barva robov (#hhhhhh)
valign="" navpična poravnava (baseline, bottom, center, top)
<tt></tt> črke enake širine
<u></u> podčrtano besedilo
<ul></ul> neoštevilčeni seznam
type="" vrsta simbola pred elementom (circle, disc, square)
<var></var> spremenljivke - poševna pisava
<wbr> dopuščen prelom vrstice (glej <nobr>)
<xmp></xmp> prepove oblikovanje pisave

Opombe:

Kar je zapisano v oklepaju (razen glej ... in v ...) je lastnost, ki jo lahko vstavimo med "".

"(v ...)" pomeni, da lahko ukaz zapišemo samo v podane ukaze.

"n" pomeni kakršnokoli številko.

"#hhhhhh" pomeni RGB številko barve v šestnajstiškem številskem sistemu (kliknite na povezavo "Razlaga barve")

V srednjem stolpcu tabele je zapisana podpora ukazov in parametrov. Kjer je črka "e", pomeni, da ukaz ali parameter deluje samo v Microsoft Internet Explorer brskalniku. Kadar je črka "n", pomeni, da ukaz ali parameter deluje samo v Netscape brskalniku. Kjer ni nobene črke, pomeni, da ukaz ali parameter deluje v obeh brskalnikih.

Tile parametri sodijo skoraj k vsakemu ukazu, zato so napisani posebej:

class="" ime razreda
id="" identifikacijsko ime
lang="" jezik
language="" e različica skripta (JavaScript, JavaScript 1.1, JavaScript 1.2, VBScript)
style="" slogi
title="" e namig

Viri:

HTML uvod HTML ukazi Dogodki Razlaga barve