TineL Studio učilnica


TineL Studio učilnica

dokument:
HTML šolca
del:
HTML ukazi
posodobljen:
16. 08. 2011

HTML šolca
HTML ukazi

Spodaj so razloženi vsi ukazi HTML-ja 4.0.

Pritisnite Ctrl + F, če želite hitro poiskati ukaz ali parameter.

Opombe:

Kar je zapisano v oklepaju (razen glej ... in v ...) je lastnost, ki jo lahko vstavimo med "".

"(v ...)" pomeni, da lahko ukaz zapišemo samo v podane ukaze.

"n" pomeni kakršnokoli številko.

"#hhhhhh" pomeni RGB številko barve v šestnajstiškem številskem sistemu (kliknite na povezavo "Razlaga barve")

V srednjem stolpcu tabele je zapisana podpora ukazov in parametrov. Kjer je črka "e", pomeni, da ukaz ali parameter deluje samo v Microsoft Internet Explorer brskalniku. Kadar je črka "n", pomeni, da ukaz ali parameter deluje samo v Netscape brskalniku. Kjer ni nobene črke, pomeni, da ukaz ali parameter deluje v obeh brskalnikih.

Tile parametri sodijo skoraj k vsakemu ukazu, zato so napisani posebej:
class=""
id=""
lang=""
language=""
style=""
title=""e

e
ime razreda
identifikacijsko ime
jezik
različica skripta (JavaScript, JavaScript 1.1, JavaScript 1.2, VBScript)
slogi
namig

Vsaka stran naj bi imela čisto na začetku vrstico opisa vrste strani:
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">

<!-- -->
komentar; neviden

<html></html>
celotna vsebina HTML strani

<head></head>
glava HTML strani /nevidno polje
<isindex>

prompt=""


polje, prek katerega iščemo podatke - iskalnik
privzeto besedilo
<link>

href=""
media=""
rel=""
src=""
type=""


e
e

n

vstavimo različne podatke - sloge, ikone ...
URL naslov datoteke
izhodna naprava (print, screen, all)
zveza med osnovnim dokumentom in povezavo
izvor datoteke
vrsta vsebine - MIME
<meta>

content=""
http-equiv=""
name=""
url=""

e
prepoznavanje spletnih strani
vrednost (n, text/html; charset=, text/css; charset=)
ime (content-type, refresh)
lastnost (author, description, keywords ...)
URL naslov povezave po določenem časovnem presledku
<title></title>
naslov, ime strani

<body></body>

alink=""
background=""
bgcolor=""
bgproperties=""
bottommargin=""
leftmargin=""
link=""
rightmargin=""
scroll=""
text=""
topmargin=""
vlink=""

e
e
e

e
e

e

telo, jedro HTML strani /vidno polje
barva aktivne povezave (#hhhhhh)
lokacija slike za ozadje
barva ozadja (#hhhhhh)
pričvrstitev slike za ozadje (fixed)
odmik vsebine spletne strani od spodnjega roba (n)
odmik vsebine spletne strani od levega roba (n)
barva povezave (#hhhhhh)
odmik vsebine spletne strani od desnega roba (n)
prikaz drnikov (no, yes)
barva besedila (#hhhhhh)
odmik vsebine spletne strani od zgornjega roba (n)
barva že obiskane povezave (#hhhhhh)
<a></a>

accesskey=""
datafld=""
datasrc=""
href=""
methods=""
name=""
rel=""
rev=""
tabindex=""
target=""


e
e
e

e
e
e
e
e

povezava
dostopna tipka - Alt + tipka
poveže polje v podatkovni zbirki z označenim besedilom (glej datasrc="")
izvor podatkov prek označenega elementa (#)
URL naslov povezave
dodatne značilnosti povezave
ime
zveza med osnovnim dokumentom in povezavo
zveza med povezavo in osnovnim dokumetom
vrstni red elementov, po katerih se premikamo s tipko Tab (n)
način odpiranja povezave (_top, _parent, _blank, _self)
<acronym></acronym> e
označevanje kratic
<address></address>
naslov avtorja; poševna pisava
<applet></applet>

align=""

alt=""
archive=""
code=""
codebase=""
datafld=""
datasrc=""
height=""
hspace=""
mayscript
name=""
src=""
vspace=""
width=""

n


e
e


n

e


programski vložki
poravnava (absbottom, absmiddle, baseline, bottom, left, middle, right, texttop, top)
nadomestno besedilo
pot do zunanje datoteke .zip
shrani ime programskega vložka (.class)
privzeti URL naslov
poveže polje v podatkovni zbirki z označenim besedilom (glej datasrc="")
izvor podatkov prek označenega elementa (#)
širina (n)
razmik levo in desno (n)
dovolimo dostop do skriptnih programov
ime
lokacija datoteke
razmik zgoraj in spodaj (n)
višina (n)
<area>

alt=""
coords=""
href=""
name=""
nohref
shape=""
tabindex=""
target=""


e


n


e

sliko razdeli na več delov
nadomestno besedilo
koordinate posameznih področij (n,n,n,n)
URL naslov povezave
ime
področje brez povezav
oblika povezave (circle, rect, poly, default)
vrstni red elementov, po katerih se premikamo s tipko Tab (n)
način odpiranja povezave (_top, _parent, _blank, _self)
<b></b>
krepka pisava
<base>

href=""
target=""


e
e
privzeti absolutni naslov za spletno stran
URL naslov povezave
način odpiranja povezave (_top, _parent, _blank, _self)
<basefont>

color=""
face=""
size=""


e
e

privzeta oblika pisave
barva pisave (#hhhhhh)
vrsta pisave npr.: (arial)
velikost pisave (n)
<bgsound>

balance=""
loop=""
src=""
volume=""

e
e
e
e
e
predvajanje zvočnih datotek v ozadju
ravnovesje glasnosti med levim in desnim zvočnikom (-10000 ... 0 ... 10000)
število ponovitev (n)
lokacija datoteke
jakost zvoka (-10000 ... 0)
<big></big>
povečanje velikosti pisave - lahko večkrat vpisano
<blink> n
utripanje besedila
<blockquote></blockquote>
zamik besedila v desno
<br>

clear=""


prelom vrstice (enter)
prostor ob sliki (all, left, right, n en, n pixels)
<button></button>

accesskey=""
datafld=""
dataformatas=""
datasrc=""
disabled
type=""

e
e
e
e
e
e
e
gumb
dostopna tipka - Alt + tipka
poveže polje v podatkovni zbirki z označenim besedilom (glej datasrc="")
oblika zapisa podatkovne zbirke (html, text)
izvor podatkov prek označenega elementa (#)
preprečitev delovanja gumba
vrsta gumba (button, reset, submit)
<caption></caption>

align=""
valign=""e
naslov tabele (v <tabela>)
poravnava (bottom, center, left, right, top)
navpična poravnava (bottom, top)
<center></center>
sredinska poravnava
<cite></cite>
navedki, citati - poševna pisava
<code></code>
matematične enačbe in ukazi programskih jezikov - črke enake širine
<col></col>

align=""
span=""
valign=""
width=""

e
e
e
e
e
označevanje enega ali več stolpcev tabele
poravnava (center, left, right)
število stolpcev, ki sestavljajo enotno skupino (n)
navpična poravnava (n)
privzeta širina označenega stolpca (n)
<colgroup>

align=""
span=""
valign=""
width=""

e
e
e
e
e
skupina stolpcev v tabeli
poravnava (center, left, right)
število stolpcev, ki sestavljajo enotno skupino (n)
navpična poravnava (n)
privzeta širina označenega stolpca (n)
<dd>
definicija seznama - pomaknjen levo ali desno (glej <dt>)
<del></del> e
prečrtano besedilo
<dfn></dfn> e
dodaten opis informacij
<dir></dir>
neoštevilčen seznam, podoben imeniku
<div></div>

align=""
datafld=""
dataformatas=""
datasrc=""e
e
e
plast besedila
poravnava (center, left, right)
poveže polje v podatkovni zbirki z označenim besedilom (glej datasrc="")
oblika zapisa podatkovne zbirke (html, text)
izvor podatkov prek označenega elementa (#)
<dl></dl>

compact=""


e
element definicijskega seznama
podatki v strnjeni obliki
<dt>
ime/naslov definicije
<em></em>
poudarjeno besedilo - ležeča pisava
<embed>

align=""

alt=""
border=""
code=""
codebase=""
frameborder=""
height=""
hidden=""
hspace=""
name=""
palette=""
pluginspage=""
pluginurl=""
src=""
type=""
units=""
vspace=""
width=""
e
n
e
e
n

n


n
n
n

npredmet
poravnava (absbottom, absmiddle, baseline, bottom, left, middle, right, texttop, top)
nadomestno besedilo
velikost roba (n)
shrani ime programskega vložka (.class)
privzeti URL naslov
brez robov predmeta (no)
višina predmeta (n)
skrije ali prikaže predmet (false, true)
razmik levo in desno (n)
ime
paleta brav (foreground, background)
lokacija navodil za nameščanje vgradnih modulov
lokacija JAR datoteke
lokacija predmeta
vrsta vsebine - MIME
merska enota (pixel, en)
razmik zgoraj in spodaj (n)
širina predmeta (n)
<fieldset></fieldset>

align=""

e
e
robovi okrog označenega besedila
poravnava (center, left, right)
<font></font>

color=""
face=""
point-size=""
size=""
weight=""
n

n
oblikovanje pisave
barva pisave (#hhhhhh)
vrsta pisave npr.: (arial)
absolutna velikost pisave v pikah (n)
velikost pisave - standard = 3 (n)
debelina pisave (100 ... 900)
<form></form>

action=""
enctype=""
method=""
name=""
target=""


e
definicije obrazcev
lokacija skripta, ki podatke obdela
vrsta vsebine - MIME
shranjevanje podatkov (get, post)
ime
način odpiranja povezave (_top, _parent, _blank, _self)
<frame></frame>

bordercolor=""
datafld=""
datasrc=""
frameborder=""
height=""
marginheight=""
marginwidth=""
name=""
noresize
scrolling=""
src=""
width=""e
e

e


e
okvir (v <frameset>)
barva okvirja (#hhhhhh)
poveže polje v podatkovni zbirki z označenim besedilom (glej datasrc="")
izvor podatkov prek označenega elementa (#)
robovi (no, yes, 0, 1)
višina okvirja (n)
odmik vsebine spletne strani od zgornjega in spodnjega roba (n)
odmik vsebine spletne strani od levega in desnega roba (n)
ime okvirja
prepreči spreminjanje velikosti okvirja
prikaz drsnikov v okvirju (auto, no, yes)
lokacija HTML datoteke
širina okvirja (n)
<frameset></frameset>

border=""
bordercolor=""
cols=""
frameborder=""
framespacing=""
rows=""
title=""


e


določimo skupino okvirjev
velikost robov (n)
barva okvirjev (#hhhhhh)
okvirji v navpičnem pasu (n,*; %,*)
okvirji v 3D obliki (no, yes, 0, 1)
razmik med okvirjema (n)
okvirji v vodoravnem pasu (n,*; %,*)
namig
<h#></h#> #=1-6

align=""


naslovi, po velikosti od 1-6
poravnava (center, left, right)
<hr>

align=""
color=""
noshade
size=""
src=""
width=""e
vodoravna črta
poravnava (center, left, right)
barva črte (#hhhhhh)
brez senčenja črte
debelina črte (n)
URL naslov datoteke za povezavo nanjo
dolžina črte (n, %)
<i></i>
ležeča pisava
<iframe></iframe>

align=""

border=""
bordercolor=""
datafld=""
datasrc=""
frameborder=""
framespacing=""
height=""
hspace=""
marginheight=""
marginwidth=""
name=""
noresize
scrolling=""
src=""
vspace=""
width=""

e
e

e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
samostojni okvir
poravnava (absbottom, absmiddle, baseline, bottom, left, middle, right, texttop, top)
velikost robov (n)
barva okvirjev (#hhhhhh)
poveže polje v podatkovni zbirki z označenim besedilom (glej datasrc="")
izvor podatkov prek označenega elementa (#)
okvirji v 3D obliki (no, yes, 0, 1)
razmik med okvirjem (n)
višina okvirja (n)
razmik levo in desno (n)
odmik vsebine spletne strani od zgornjega in spodnjega roba (n)
odmik vsebine spletne strani od levega in desnega roba (n)
ime okvirja
prepreči spreminjanje velikosti okvirja
prikaz drsnikov v okvirju (auto, no, yes)
lokacija HTML datoteke
razmik zgoraj in spodaj (n)
širina okvirja (n)
<ilayer></ilayer>

background=""
bgcolor=""
clip=""
height=""
left=""
pagex=""
pagey=""
src=""
top=""
visibility=""
width=""
z-index=""

n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
plast besedila
lokacija slike za ozadje
barva ozadja (#hhhhhh)
koordinate vidnega polja (n,n,n,n)
višina plasti (n)
odmik od levega roba (n)
absolutni vodoravni odmik od robov (n)
absolutni navpični odmik od robov (n)
lokacija HTML datoteke
odmik od zgornjega roba (n)
vidnost plasti (show, hidden, inherit)
višina plasti (n)
lega plasti glede na druge plasti (n)
<img>

align=""

alt=""
border=""
datafld=""
datasrc=""
dynsrc=""
height=""
hspace=""
ismap
loop=""
lowsrc=""
name=""
src=""
supress=""
usemap=""
vspace=""
width=""


e
e
eenslika
poravnava (absbottom, absmiddle, baseline, bottom, left, middle, right, texttop, top)
nadomestno besedilo
debelina roba (n)
poveže polje v podatkovni zbirki z označenim besedilom (glej datasrc="")
izvor podatkov prek označenega elementa (#)
lokacija dinamične slike
višina slike (n)
razmik levo in desno (n)
uporaba koordinatnih slik na strežniku
število ponovitev animiranja (n)
lokacija slike, ki se prikaže pred prenesitvijo prave slike
ime
lokacija slike
prikaz ikone slike (false, true)
ime koordinate slike (glej <map>)
razmik zgoraj in spodaj (n)
višina slike (n)
<input>

accesskey=""
align=""
alt=""
maxlength=""
name=""
readonly
size=""
src=""
tabindex=""
type=""

value=""


e
e
e
e

e
e
e
edefinicija polja v obrazcu
dostopna tipka - Alt + tipka
poravnava (center, left, right)
nadomesto besedilo
največje število znakov (n)
ime obrazca
preprečitev spreminjanje vrednosti v poljih obrazcev
dolžina polja (n)
lokacija slike
vrstni red elementov, po katerih se premikamo s tipko Tab (n)
vrsta elementa obrazca oz. polje (button, checkbox, file, hidden, image, password, radio, reset, submit, text)
privzete vrednosti elementov
<ins></ins> e
naknadno vstavljeno besedilo - podčrtano besedilo
<kbd></kbd>
poudarjeno besedilo - črke enake širine
<keygen>

challenge=""
name=""

n
n
n
javni ključ za zaščito dokumenta
niz za preverjanje podatkov (ia5string)
ime javnega ključa
<label></label>

accesskey=""
datafld=""
dataformatas=""
datasrc=""
for=""

e
e
e
e
e
e
povezan napis s poljubnim elementom
dostopna tipka - Alt + tipka
poveže polje v podatkovni zbirki z označenim besedilom (glej datasrc="")
oblika zapisa podatkovne zbirke (html, text)
izvor podatkov prek označenega elementa (#)
identifikacija elementa
<layer></layer>

background=""
bgcolor=""
clip=""
height=""
left=""
pagex=""
pagey=""
src=""
top=""
visibility=""
width=""
z-index=""

n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
plast besedila
lokacija slike za ozadje
barva ozadja (#hhhhhh)
koordinate vidnega polja (n,n,n,n)
višina plasti (n)
odmik od levega roba (n)
absolutni vodoravni odmik od robov (n)
absolutni navpični odmik od robov (n)
lokacija HTML datoteke
odmik od zgornjega roba (n)
vidnost plasti (show, hidden, inherit)
višina plasti (n)
lega plasti glede na druge plasti (n)
<legend></legend>

align=""
valign=""

e
e
e
ločitev od robov označenega besedila (glej <fieldset>)
poravnava (bottom, center, left, right, top)
navpična poravnava (bottom, top)
<li>

type=""
value=""e
element seznama (v <dir>, <dl>, <menu>, <ol>, <ul>)
simbol pred vsakim elementom (disc, circle, square, A, a, I, i, 1)
privzeta vrednost elementa
<map><map>

name=""


koordinate slike (glej <area>)
ime koordinatne mape (glej <img usemap="">)
<marquee></marquee>

behavior=""
bgcolor=""
datafld=""
dataformatas=""
datasrc=""
direction=""
height=""
hspace=""
loop=""
scrollamount=""
scrolldelay=""
truespeed=""
vspace=""
width=""

e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
premikanje besedila po traku
način premikanja besedila (alternate, scroll, slide)
barva traku (#hhhhhh)
poveže polje v podatkovni zbirki z označenim besedilom (glej datasrc="")
oblika zapisa podatkovne zbirke (html, text)
izvor podatkov prek označenega elementa (#)
smer premikanja besedila (down, left, right, up)
višina traku (n, %)
razmik levo in desno (n)
število premikov po traku (n, infinite)
poljuben premik besedila za število točk (n)
hitrost premikanja besedila v desetinkah sekunde (n)
časovni presledek, po katerem se napis premakne v desetinkah sekunde (n)
razmik zgoraj in spodaj (n)
širina traku (n, %)
<menu></menu>
predstavitev elementov seznama v krajšem seznamu (glej <li>)
<multicol></multicol>

cols=""
gutter=""
width=""

n
n
n
n
razdelitev strani na več stolpcev
število stolpcev (n)
razmik med stolpci (n)
širina vseh stolpcev (n)
<nobr></nobr>
preprečitev samodejnega preskoka v novo vrstico
<noembed></noembed> n
besedilo, ki se pokaže, če ne deluje prikaz vstavljenih predmetov (glej <embed>)
<noframes></noframes>
besedilo, ki se pokaže, če ne deluje prikaz okvirjev (glej <frameset>)
<nolayer></nolayer> n
besedilo, ki se pokaže, če ne deluje prikaz plasti (glej <layer> in <ilayer>)
<noscript></noscript>
besedilo, ki se pokaže, če ne delujejo skripti jeziki (glej <script>)
<object></object>

accesskey=""
align=""

code=""
codebase=""
codetype=""
data=""
datafld=""
datasrc=""
height=""
tabindex=""
type=""
width=""


e


e

e

e
e

e


predmet
dostopna tipka - Alt + tipka
poravnava (absbottom, absmiddle, baseline, bottom, left, middle, right, texttop, top)
shrani ime programskega vložka (.class)
privzeti URL naslov
vrsta podatka
URL naslov podatkov
poveže polje v podatkovni zbirki z označenim besedilom (glej datasrc="")
izvor podatkov prek označenega elementa (#)
višina predmeta (n)
vrstni red elementov, po katerih se premikamo s tipko Tab (n)
vrsta vsebine - MIME
širina predmeta (n)
<ol></ol>

start=""
type=""


oštevilčen seznam
začetno število oštevilčenja (n)
simbol pred elemntom (1, a, A, i, I)
<option>

selected
value=""


izbira v seznamu elementov
privzeta izbira v seznamu
privzeta vrednost
<p></p>

align=""


besedilo v odstavku
poravnava (center, left, right)
<param>

datafld=""
dataformatas=""
datasrc=""
value=""


e
e
e

vrednost predmetov (v <applet>, <embed>, <object>)
poveže polje v podatkovni zbirki z označenim besedilom (glej datasrc="")
oblika zapisa podatkovne zbirke (html, text)
izvor podatkov prek označenega elementa (#)
vrednost parametra
<plaintext>
prepove oblikovanje pisave
<pre></pre>

cols=""
wrap=""


n
n
prepove oblikovanje pisave
največje število znakov v eni vrstici (n)
dopuščen samodejni prelom vrstice
<q></q> e
krajši navedki
<s></s>
prečrtano besedilo
<samp></samp> e
primer - črke enake širine
<script></script>

event=""
for=""
language=""
src=""
type=""


e
e


e
skriptni jezik
dogodek, ob katerem se sproži skript
element, kateremu je namenjen skript
različica skripta (JavaScript, JavaScript 1.1, JavaScript 1.2, VBScript)
lokacija zunanje datoteke s skriptnim jezikom
vrsta vsebine - MIME
<select></select>

datafld=""
datasrc=""
disabled
multiple
name=""
size=""
tabindex=""


e
e
ee
seznam elementov (v <form>, <option>)
poveže polje v podatkovni zbirki z označenim besedilom (glej datasrc="")
izvor podatkov prek označenega elementa (#)
preprečitev označevanja izbir
dopustitev izbiranju več elementov v seznamu
ime
število elementov v seznamu (n)
vrstni red elementov, po katerih se premikamo s tipko Tab (n)
<small></small>
pomanjšanje pisave - lahko večkrat vpisano
<spacer>

align=""

height=""
size=""
type=""
width=""

n
n

n
n
n
n
presledek
poravnava (absbottom, absmiddle, baseline, bottom, left, middle, right, texttop, top)
višina bloka besedila (n)
razmik (n)
vrsta presledka (block, horizontal, vertical)
širina presledka (n)
<span></span>

datafld=""
dataformatas=""
datasrc=""
rel=""
rev=""


e
e
e
n
n
poljubni oblikovni slogi
poveže polje v podatkovni zbirki z označenim besedilom (glej datasrc="")
oblika zapisa podatkovne zbirke (html, text)
izvor podatkov prek označenega elementa (#)
zveza med osnovnim dokumentom in povezavo
zveza med povezavo in osnovnim dokumetom
<strike></strike>
prečrtano besedilo
<strong></strong>
poudarjeno besedilo - krepka pisava
<style></style>

disabled
media=""
type=""


e
e

slogi pisave - lahko tudi v <head>
prepoved skoka na blok s pritiskom na tipko Tab
izhodna naprava (print, screen, all)
vrsta sloga (text/css, text/javascript)
<sub></sub>
podpisano
<sup></sup>
nadpisano
<table></table>

align=""
background=""
bgcolor=""
border=""
bordercolor=""
bordercolodark=""
bordercolorlight=""
cellpadding=""
cellspacing=""
cols=""
datapagesize=""
datasrc=""
frame=""

height=""
hspace=""
rules=""
vspace=""
width=""e


e
e
ee
e
e


n
e
n

tabela
poravnava (center, left, right)
lokacija slike za ozadje
barva ozadja (#hhhhhh)
velikost robov (n)
osnovna barva robov (#hhhhhh)
temnejša barva robov (#hhhhhh)
svetlejša barva robov (#hhhhhh)
odmik od robov (n)
razmik med celicami (n)
število stolpcev v tabeli (n)
največje število podatkovnih zbirk (n)
izvor podatkov prek označenega elementa (#)
sprememba vidnosti zunanjih robov tabele (above, below, border, box, hsides, lhs, rhs, void, vsides)
višina tabele (n, %)
razmik levo in desno (n)
vidnost črt znotraj tabele (all, cols, groups, none, rows)
razmik zgoraj in spodaj (n)
širina tabele (n, %)
<tbody>

align=""
bgcolor=""
valign=""

e
e
e
e
razdeli tabelo na več samostojnih blokov za oblikovanje
poravnava (center, left, right)
barva ozadja (#hhhhhh)
navpična poravnava (baseline, bottom, center, top)
<td></td>

align=""
background=""
bgcolor=""
bordercolor=""
bordercolodark=""
bordercolorlight=""
colspan=""
height=""
nowrap
rowspan=""
valign=""
width=""e

e
e
e


celica v tabeli
poravnava (center, left, right)
lokacija slike za ozadje
barva ozadja (#hhhhhh)
osnovna barva robov (#hhhhhh)
temnejša barva robov (#hhhhhh)
svetlejša barva robov (#hhhhhh)
združevanje celic v navpični smeri (n)
višina celice (n, %)
prepoved samodejnega preloma vrstice
združevanje celic v vodoravni smeri (n)
navpična poravnava (baseline, bottom, center, top)
širina celice (n, %)
<textarea></textarea>

accesskey=""
align=""

cols=""
datafld=""
datasrc=""
disabled
name=""
readonly
rows=""
tabindex=""
wrap=""


e
e


e
e
e

e

e

polje za vnos besedila
dostopna tipka - Alt + tipka
poravnava (absbottom, absmiddle, baseline, bottom, left, middle, right, texttop, top)
največje število znakov v eni vrstici (n)
poveže polje v podatkovni zbirki z označenim besedilom (glej datasrc="")
izvor podatkov prek označenega elementa (#)
prepoved spreminjanja polja
ime
prepoved spreminjanja polja
število vrstic (n)
vrstni red elementov, po katerih se premikamo s tipko Tab (n)
dopustimo samodejni prelom vrstice (off, physical, virtual)
<tfoot>

align=""
bgcolor=""
valign=""

e
e
e
e
izpis besedila v nogi tabele
poravnava (center, left, right)
barva ozadja (#hhhhhh)
navpična poravnava (baseline, bottom, center, top)
<th></th>

align=""
background=""
bgcolor=""
bordercolor=""
bordercolodark=""
bordercolorlight=""
colspan=""
height=""
nowrap
rowspan=""
valign=""
width=""e

e
e
ee


stolpec v tabeli
poravnava (center, left, right)
lokacija slike za ozadje
barva ozadja (#hhhhhh)
osnovna barva robov (#hhhhhh)
temnejša barva robov (#hhhhhh)
svetlejša barva robov (#hhhhhh)
združevanje stolpcev v navpični smeri (n)
višina stolpca (n, %)
prepoved samodejnega preloma vrstice
združevanje stolpcev v vodoravni smeri (n)
navpična poravnava (baseline, bottom, center, top)
širina stolpca (n, %)
<thead>

align=""
bgcolor=""
valign=""

e
e
e
e
glava tabele (v <table>)
poravnava (center, left, right)
barva ozadja (#hhhhhh)
navpična poravnava (baseline, bottom, center, top)
<tr></tr>

align=""
bgcolor=""
bordercolor=""
bordercolodark=""
bordercolorlight=""
valign=""
e
e
e

vrstica v tabeli
poravnava (center, left, right)
barva ozadja (#hhhhhh)
osnovna barva robov (#hhhhhh)
temnejša barva robov (#hhhhhh)
svetlejša barva robov (#hhhhhh)
navpična poravnava (baseline, bottom, center, top)
<tt></tt>
črke enake širine
<u></u>
podčrtano besedilo
<ul></ul>

type=""


neoštevilčeni seznam
vsrta simbol pred elementom (circle, disc, square)
<var></var>
spremenljivke - poševna pisava
<wbr>
dopuščen prelom vrstice (glej <nobr>)
<xmp></xmp>
prepove oblikovanje pisave

Opombe:

Kar je zapisano v oklepaju (razen glej ... in v ...) je lastnost, ki jo lahko vstavimo med "".

"(v ...)" pomeni, da lahko ukaz zapišemo samo v podane ukaze.

"n" pomeni kakršnokoli številko.

"#hhhhhh" pomeni RGB številko barve v šestnajstiškem številskem sistemu (kliknite na povezavo "Razlaga barve")

V srednjem stolpcu tabele je zapisana podpora ukazov in parametrov. Kjer je črka "e", pomeni, da ukaz ali parameter deluje samo v Microsoft Internet Explorer brskalniku. Kadar je črka "n", pomeni, da ukaz ali parameter deluje samo v Netscape brskalniku. Kjer ni nobene črke, pomeni, da ukaz ali parameter deluje v obeh brskalnikih.

Tile parametri sodijo skoraj k vsakemu ukazu, zato so napisani posebej:
class=""
id=""
lang=""
language=""
style=""
title=""e

e
ime razreda
identifikacijsko ime
jezik
različica skripta (JavaScript, JavaScript 1.1, JavaScript 1.2, VBScript)
slogi
namig

Viri:
HRIBAR, P.: Uvod v HTML - programiranje spletnih strani. Šempeter pri Gorici: Flamingo Založba d.o.o., 1999.
HRIBAR, P.: HTML 4.0 - referenčni vodič. Nova Gorica: Flamingo Založba d.o.o., 1998.
MSDN Library Visual Studio 6.0 [aplikacija]. Microsoft Corp. 1999. Platform SDK, Internet/Intranet/Extranet Services.
Dreamweaver UltraDev 4.0 [aplikacija]. Macromedia, Inc. 2000. O'REILLY HTML Reference.

dokument:
HTML šolca
del:
HTML ukazi
posodobljen:
16. 08. 2011

Avtorska pravica © 2000-2014 TineL Studio. Vse pravice pridržane.
Copyright © 2000-2014 TineL Studio. All rights reserved.

[ kazalo ]